Oratastic

Klasseromsaktiviteter

Klasseromsaktiviteter

1. Riktig eller galt

Nivå: … -B1

Tema: Setningsanalyse

Varighet: ca. 15 min

Mål: Øve på setningsanalyse

Metodiske elementer: fysisk bevegelse – lek – sosial samhandling.

Forberedelsestid: ca. 15 min

Beskrivelse: Lag 8-10 setninger med grammatiske konstruksjoner du vil at elevene skal øve på. Ta med med to A4 ark med “RIKTIG” og “GALT”. Fest hvert av arkene på parallelle vegger (du kan la klassen velge hvilken som er riktig og hvilken som er gal). La elevene stå i midten av klasserommet. Les opp en av setningene og la elevene bestemme om konstruksjonen er riktig eller gal ved å gå til veggen med motsvarende ark. Hvis du har tid, spør gjerne hvorfor de mener det og analyser svarene sammen.

2. Hvilken tid?

Nivå: A2-B2

Tema: Tempus

Varighet: ca. 15 min

Mål: Øve på tempusformer

Metodiske elementer: fysisk bevegelse – lek – sosial samhandling.

Forberedelsestid: ca. 15 min

Beskrivelse: Lag en fortelling med ca. 8-10 setninger som inneholder ulike tempusformer du vil at elevene skal øve på. Les opp en av setningene og la elevene bestemme når handlingene finner sted. Framtid – et skritt fram, fortid – et skritt bak, presens (samtidig) – bli igjen (alternativt – et skritt til side). På høyere nivåer kan man velge to mer avanserte tider, f. eks. preteritum og perfektum og øve på dem.

3. Spørsmål

Nivå: … -B2

Tema: Spørsmål

Varighet: ca. 15 min

Mål: Øve på spørsmål

Metodiske elementer: fysisk bevegelse – lek – sosial samhandling.

Forberedelsestid: ca. 15 min

Beskrivelse: Lag 8-10 korte setninger med tilsvarende spørsmål. Skriv spørsmålene på ark med stort nok skrift, slik at de synes fra tavla. Del klassen i lag (helst 3-5 personer). Rydd midten av klasserommet for møbler (så at man ikke skader seg når man løper til tavla). Les opp en av setningene/svaret på spørsmålet du har laget. Hvert av lagene skal bestemme hvilket av spørsmålene passer til svaret/setningen, løpe til tavla og ta på arket med det riktige spørsmålet. Vanskelighetsgraden på spørsmålene/setningene kan varieres etter språknivået. Eksempel på spørsmålet/setningen: a) Jeg er forelsket. – Hvem i? b) Jeg må hjem. – Hvorfor?

4. Bondesjakk med verb

Nivå: A1-A2

Tema: Tempus

Varighet: 10-15 min

Mål: Øve på fortidsformer av sterke verb

Metodiske elementer: lek – sosial samhandling

Forberedelsestid: 10-15 min

Beskrivelse: Forbered små bondesjakk-brett (3×3 ruter) og skriv infinitivformen av et sterk verb i hver rute. Underviser du over nettet, eller har alle elevene tilgang til PC/nettbrett i klasserommet kan du bruke Connecto-spillet på Flippity i stedet. La elevene spille i par: hvert par får ett brett. For å merke ruten med X eller O, må spilleren først lage en setning der hun bruker verbet i preteritum. F.eks. hvis det står ‘gå’ på ruten, kan hun si I går gikk jeg på kafé. Dette er en fin øvelse for oppvarming og aktivisering av nytt ordforråd. For å tilpasse leken for høyere språknivåer, kan du bruke større rutenett (4×4 eller 5×5 ruter), mer avansert ordforråd eller andre tempus (f.eks presens perfektum eller preteritum perfektum).

5. To sannheter og én løgn

Nivå: A1-…

Tema: Ordstilling

Varighet: 10-20 min

Mål: Øve på ordstilling i leddsetninger, evt. andre konstruksjoner

Metodiske elementer: sosial samhandling – kognitiv resonnering

Forberedelsestid: ingen

Beskrivelse: Dette kan spilles i par eller grupper på 3-4 elever. Jo større gruppe, jo mer tid spillet tar, så du kan tilpasse gruppestørrelsen etter hvor mye tid du har. Hver elev skal finne på tre ting som de kan si om seg selv: to skal være sanne og én skal være usann. F.eks: Jeg liker å strikke. Jeg har aldri sett elg. Jeg drikker 4 kopper kaffe hver dag. Gruppekameraten(e) skal gjette hva som er løgnen ved å si Jeg tror at du… Jeg tror at du ikke… For å tilpasse språknivået, kan du sette regler for hva elever kan si om seg selv, f.eks. bruke en viss tempus (Jeg har bodd i New York. Jeg har aldri drukket kaffe.), eller velge et tema alle setninger skal handle om (fritid, jobb, hobbyer, mat, osv.). Det kan være fint å begynne ved å si tre ting om seg selv, og la hele klassen gjette hva som er løgnen.

6. Finn noen som...

Nivå: A1-…

Tema: Spørsmål

Varighet: 5-15 min

Mål: Øve på ja/nei spørsmål og korte svar

Metodiske elementer: sosial samhandling – fysisk aktivitet

Forberedelsestid: 20-30 min

Beskrivelse: Forbered små lapper med tre oppgaver hver. På toppen av hver lapp, skriv Finn noen som…, og under det legg til tre ulike oppgaver, f.eks: …liker hunder; … har tre brødre; … drikker jus om morgenen. Du kan legge til plass for elevene for å skrive andres navn. Hvis gruppa er under 10 elever, forbered gjerne nok lapper for at alle kan få ulike oppgaver. Har du ei større gruppe, kan to elever ha samme oppgavesett. Alle skal gå rundt i klassen og prøve å skrive opp flest mulig navn på lappen sin. For dette må de stille ja/nei spørsmål: Liker du hunder?, og svar med Ja, det gjør jeg/Nei, det gjør jeg ikke. Før du begynner, bli enig om hvor lenge de spiller – du kan sette en tidsfrist (f.eks. 10 minutter), eller si at målet er å finne to navn for hvert spørsmål. Dette kan tilpasses etter gruppestørrelsen og tida du har. Når alle er tilbake på setene sine, be hver etter tur om å fortelle litt om hva de har funnet ut. Dette funker også fint som en bli-kjent lek. Temaer kan lett tilpasses etter hva som er relevant for tida: f.eks kan spørsmålene handle om fritid og hobbyer, hverdagsvaner, jobb, mat og drikke, erfaringer og drømmer osv. Spørsmålene kan tilpasses for ulike språknivåer ved å bruke ulikt ordforråd og grammatiske konstruksjoner.

7. Reis deg når du leser

Nivå: A1-B1

Tema: Forskjellige temaer

Varighet: Etter behov

Mål: Øke bevissthet på grammatiske fenomener ved aktiv fysisk deltakelse

Metodiske elementer: oppmerksomhetstrening – fysisk aktivitet

Forberedelsestid: Ingen

Beskrivelse: Velg en tekst som inneholder konstruksjonene du vil øve på. Forklar reglene til innlærerne / inndel rollene. Det kan gjøres på forskjellige måter. Hele gruppen kan reagere når de hører noe i teksten (f. eks. verb), eller en del av gruppen reiser seg når de hører f. eks. verb i presens, noen andre i gruppen reiser seg når de hører presens partisipp osv. Du kan rette innlærerne ved bruk av håndbevegelser (f. eks., vise “reis dere!”).

8. Blå eller grønn?

Nivå: B1-B2

Tema: Fraser

Varighet: 15 min

Mål: Øve på å strekke på språket, jobbe med fraser på syntaktisk nivå

Metodiske elementer: lytting – analyse – samhandling/samarbeid – tegning – diskusjon

Forberedelsestid: 15 min

Beskrivelse: Forberedelse: Lag/Velg ut en kort tekst/lydfil som kan leses opp/spilles som lytteoppgave. Lag ark som har teksten to ganger. Ta med tusjer/fargeblyanter.
Oppgavegjennomføring: Innlærere tar fargeblyanter i to farger (blå og grønn eller andre forskjellige farger som de har) og en tekst i to eksemplarer. Blå farge betegner synonymer (vertikal språkstrekk), grønn farge utvidelse av frasen (horisontal språkstrekk). Aktiviteten er delt inn i to deler.

Del 1: Først leser innlærerne teksten selv (på egen hånd eller i grupper) og streker under ord de kjenner synonymer for (blått) og fraser de kan utvide (grønt). Uten hjelpemidler eller hjelp av læreren.

Del 2: Nå tas den andre varianten av teksten i bruk. Teksten spilles av eller leses høyt av læreren. Hver og en markerer forskjeller mellom de to tekstene: blått for synonymer og grønt for utvidede fraser.

Del 3: Elevene deles inn i grupper/par og hver(t) gruppe/par sammenligner sine tekster (med og uten lytting) og diskuterer forskjellen mellom variantene og hva de mener er riktige svar.
Til slutt diskusjon i plenum.

9. Finn gruppen din!

Nivå: A2-B2

Tema: Gruppeinndeling etter en valgt grammatisk regel

Varighet: 5-10 min

Mål: Dele oss i grupper og aktivering av forkunnskaper i grammatikk

Metodiske elementer: fysisk bevegelse – lek – sosial samhandling

Forberedelsestid: 5 min

Beskrivelse: Forberedelse: Skriv små lapper med en grammatisk form, for eksempel (hvis temaet er adjektiv) fem lapper med “grønn”, fem med “grønt”, fem med “grønne”, fem med “den grønne” osv.
Oppgavegjennomføring: Hver av innlærerne velger en lapp og får en grammatisk form. For å finne gruppen sin må hver og en rope sitt/sine ord høyt og finne andre som har samme ord. Når alle har funnet hverandre og laget grupper, kan de fortsette med den egentlige oppgaven.

10. Følelsespillet

Nivå: A2-B2

Tema: Forskjellige temaer

Varighet: 2 min per tekst

Mål: Lære forskjellige grammatiske konstruksjoner som uttrykker følelsesmessig reaksjon på det som blir sagt.

Metodiske elementer: interaksjon

Forberedelsestid: 5 – 15 min

Beskrivelse: Forberedelse: Lag/Velg ut flere morsomme tekster/dialoger som elever kan lese opp. Skriv på hver tekst hvilken følelse som skal brukes. Oppgavegjennomføring: Læreren gir en kort morsom tekst/dialog til innlærere som inkluderer interaksjon mellom to personer.
Hver innlærer får en lapp med en følelse/holdning (glad, sint, bekymret osv.) som uttrykker reaksjonen på samtalepartnerens ytringer. Etterpå diskuterer alle sammen hva slags uttrykk og konstruksjoner i teksten som var med på uttrykke denne holdningen.
Eksempel: Emosjon overraskelse og vantro
Tekst:
En kollega på kontoret kom inn og sa!
– “Har du sett på nyhetene? Det er en gigantisk UFO over Oslo!”
– “Hæ? Er det sant?”
– “Ja, det er på NRK!”
– “Å? Det er ikke mulig. Det må være en spøk. Hvilken dato er det i dag?”
– “Tjuefjerde mars”
– “Å? Slutt opp! Det kan absolutt ikke stemme! Vent! Å, første april! ”

11. Fysisk sammenligning

Nivå: A2-B2

Tema: Komparativ og superlativ av adjektiver

Varighet: 5-10 min

Mål: Øve å bruke komparativ og superlativ av adjektiver, utvide ordforråd (adjektiver)

Metodiske elementer: Sosial samhandling – sensore opplevelser

Forberedelsestid: 5-30 min, avhengig av hvor raskt du finner frem passende fysiske objekter

Beskrivelse: Forberedelse: du må finne frem gjenstander med ulike egenskaper som ofte ikke er omtalt i lærebøker (i læreboksøvelser har man oftest egenskaper som kan representeres i en tegning, f. eks., elevene må sammenligne størrelse eller høyde). Noe som innlærerne kan ta på og kjenne med hendene – f.eks. myke, geleaktige barneleketøy. Gi to forskjellige gjenstander til innlærerne i par, og spør dem om å ta gjenstander i hendene og sammenligne dem ved bruke komparativ og superlativ – si det høyt mens de holdergjenstandene (“Bamsen er mykere enn koppen”, “Sekken er tyngst”). Du kan også begrense hvor mye tid hvert par kan bruke på å sammenligne sine objekter – f. eks. 5 minutter på par – så kan de prøve å rekke å komme på så mange egenskaper som mulig. Parene kan evt byttes.

12. Terningkast

Nivå: A2-C2

Tema: Bøyningsformer/kollokasjoner/fraser/vokabular i kontekst

Varighet: 10 – 30 min

Mål: Øve på bøyningsformer/kollokasjoner/bygge ut fraser/aktualisere vokabular

Metodiske elementer: Lek – sosial samhandling – kognitiv resonnering

Forberedelsestid: 15 min

Beskrivelse: Kan brukes som oppvarmingsaktivitet for å repetere aktuelt vokabular. Lag en tabell med to rader og seks kolonner. Fyll dem med for eksempel adjektiver og substantiver (et ord står for hvert terningkast). Del elevene i grupper på 2-3. Gi hver gruppe to terninger. Vi kaster terningen to ganger for å velge ut et adjektiv og et substantiv som vi skal bruke i en oppgave. F.eks. 0-A1/A2 – vi bøyer substantiv og adjektiv (samsvarsbøyning). B1 – vi lager setninger med ord som vi har fått. B2 – vi reflekterer over idiomatisk/idiomatisk språkbruk og kollokasjoner. F.eks. en fabelaktig innsats vs en fabelaktig lunsj. C1/C2 – elevene velger selv et ord(klassene) og lager en tabell og oppgaven. For å gjøre det mer avansert eller tilpasse undervisningsformålet, kan du bytte ord med bulder, bruke flere terninger/ord, la elevene lage en fortelling med ordene de får. Bildene aktiverer vår metaforiske bruk av ord (se story cubes).

13. Bli kjent

Nivå: A2-C2

Tema: Oppstart og bli kjent-aktiviteter

Varighet: 10 min

Mål: Bli kjent med hverandre, skape trygghet og samtidig bli kjent med ordklasser, setningsstruktur og brukssituasjoner i norsk.

Metodiske elementer: fysisk bevegelse – lek – sosial samhandling

Forberedelsestid: 5 min

Beskrivelse: Avhengig av hvor mange innlærere det er, får alle utdelt et tykt A4-ark hvor det er skrevet en ordklasse over hele siden (f.eks. “ADVERB”). Disse arkene er i forskjellige farger. I løpet av kurset kan dette være farger som blir «deres» og som de kan identifisere seg med. Alle presenterer hverandre, hva de heter og forteller noe om seg selv ved å bruke mest mulig av den ordklassen de har fått. F.eks. Jeg er ganske sikkert veldig snill.
Det kan også være en fin bevisstgjørende øvelse at alle som har ark med samme farge samles og får de diskutere seg i mellom hvilke grammatiske kategorier/former ordklassene har eller ikke har. Sammenligne det med morsmål og få en metaspråkligforståelse. Komme på flere eksempler av ordklassen og hvordan den brukes i språket. La elevene stille seg i rekka slik at hver elev representerer et ord i en setning. Man kan også lage en fortelling eller endre på rekkefølgen av ordene/elevene i setningen/rekken.

14. Tempuslek

Nivå: A2-B2

Tema: Tempus, verbformer

Varighet: 10-20 min

Mål: Øve på verbformer, bli mer bevisst på kontekster der det passer å bruke et bestemt tempus.

Metodiske elementer: fysisk bevegelse – lek

Forberedelsestid: 10-15 min

Beskrivelse: Forberedelsestiden er avhenger av tilgjengelig rom. Ideelt utføres aktiviteten ute der det er mulig å tegne linjer, f. eks. på en asfaltert gårdsplass. Alternativt kan du bruke teip innendørs. Del inn rommet i tre deler – preteritum, presens og futurum. Hver innlærer får en aktivitet (verb i infinitiv). Først får de bevege seg i sirkel så de krysser alle “tempusene” i rommet. Så sier du “stopp” (eller pauser musikken), og de må bli stående i den verbtiden de befantseg i dag. Hver innlærer sier en setning der de bruker sitt verb i tilsvarende tempus sammen med et passede adverb. Du kan gjøre leken mer avansert ved å spørre konkrete innlærere om å bevege seg fra en sone til annen (f. eks. den som krysser grensen fra preteritum til presens, bruker aktiviteten sin i presens partisipp – “jeg har lest ferdig boka”). Etter at de har sagt sine eksempelsetninger, fortsetter leken – de løper i sirkel og havner i et nytt tempus.

15. Gåtelek

Nivå: A2-C2

Tema: Forskjellige temaer: syntaks, tempus mm.

Varighet: ingen

Mål: Kontekstualisere grammatikk gjennom historiefortelling

Metodiske elementer: Lek – kognitiv resonnering

Forberedelsestid: Ingen forberedelse ved ferdige gåter

Beskrivelse: Vi befinner oss i 1800-tallets England. Det regner og regner. Langs en gjørmet landevei går en enslig kvinne. Hun kommer til et hus og banker på. En mann åpner døra, og straks etter trekker kvinnen fram en pistol og skyter ham. Hvorfor? Dette er en innledning til en gåte som læreren eller en av deltakerne forteller. De andre stiller ja-/nei-spørsmål etter tur for å komme fram til svaret. Var mannen bevæpnet? Var kvinnen gal? Var det på film?
På forhånd kan læreren legge til noen kriterier, f.eks. om det skal brukes nåtidsformer eller fortidsformer (vil gjerne gi seg selv utfra om gåten er fortalt i presens eller preteritum) og både presens eller preteritum og perfektumsformene vil være aktuelle å bruke. For å fokusere på ordstilling i tillegg til vanlig ordstilling ved ja-/nei-spørsmål (V-S-O/PIV-ADV), kan det legges til f.eks. at det må inneholde setningsadverbialet ikke (V-S-ikke-O/PIV-ADV).
Kan brukes i hele klassen i plenum hvis det ikke er for mange deltakere, eller gåten kan gis i grupper hvor en av deltakerne vet svaret. Fordelen med arbeid i plenum er at læreren kan rette og forklare språklige ting underveis, men spesielt ved større grupper kan det bli lenge å vente på tur for hver av deltakerne. Det kan være lurt å gi munnkurv til deltakere som har hørt gåten før, og heller gi dem i oppgave å svare istedenfor læreren.

16. Språkdetektiv

Nivå: A1-A2

Tema: Konstruksjoner

Varighet: 30 min

Mål: Senke terskelen for å begynne lese avanserte tekster

Metodiske elementer: Kognitiv resonnering

Forberedelsestid: Ingen ved ferdige tekster

Beskrivelse: For denne aktiviteten kan du bruke nokså avanserte tekster med nybegynnere. De får rett og slett være lingvistiske antropologer som har støtt på et mystisk språk ute i den norske granjungelen. Ved hjelp av en tekst de har fått fatt på, skal de prøve å finne fram til reglene. Du kan tilpasse lengden, stilen og nivået på teksten ut fra gruppa og målet med oppgaven. Bruk gjerne noveller, avisartikler eller andre tekster utenfor læreboka. Det kan være behov for å tilpasse tekstene litt etter fokuset i oppgaven, eller etter innlærernes språknivå. Oppgaven egner seg for å jobbe med både form og betydning.
Form i fokus: Deltakerne ser etter en viss form i teksten, og kategoriserer det de finner ut fra målet. Dette egner seg godt for å introdusere f.eks. preteritum, perfektum, genus på substantivet, adjektivbøying m.m. Eksempel: En gruppe som har lært norsk en måneds tid og ennå ikke har lært om preteritum. De arbeider i grupper hvor skal skrive opp alle verbformer som var brukt og sortere dem først etter tempus, og så etter bøyningsgrupper. Deretter skal de lage hypotese. De lager da kanskje en lang liste over fortidsformer, og må diskutere og begrunne hvordan de sorterer det, og kunne ut fra disse lage en hypotese om verbbøyingssystemet i norsk. Samtidig blir de gjerne interessert i å lære ord og i å skjønne hva som står i novella.
Betydning i fokus: velge en polysemisk form og ha en tekst hvor de ulike betydningene er representert. Deltakerne prøver å analysere teksten. Hvilke ulike betydninger kan presensformen ha? (f.eks. nåtid, regelmessig, framtid)? Hvilke ulike betydningerkan preteritumsformen ha? (f.eks. fortid, høflighet, hypotetiskhet/kontrafaktiskhet)
Begynn med å forklare oppgaven (presenter den gjerne som detektiv- eller antropologarbeid!); deretter deler du studentene inn i grupper og gir dem 20+ minutter for å arbeide med teksten. Etterpå skal alle gruppene ha tid til å presentere det de har funnet og hypotesene de har formulert. Til slutt kan du forklare målstrukturen etter behov, og svare på andre spørsmål som studentene har fått under arbeidet.

Innhold