Oratastic

Norsk uttale kontrastivt

OratasticMultisensorisk uttaleundervisningNorsk uttale▸  Norsk uttale kontrastivt

Norsk uttale kontrastivt

Morsmålsfilteret

Aspekter ved uttale å sammenlikne

Morsmålet har en stor betydning når man lærer et nytt språk generelt og i uttaletilegnelse spesielt. Morsmålet og andre språk man har lært fungerer både som ressurs og som utfordring. Derfor er dette noe læreren bør ta i betraktning på to plan: Dels ved å sette seg inn i uttalen av innlærernes morsmål, dels ved å få innlærerne selv til å reflektere over det som er likt og forskjellig mellom målspråket og morsmålet og andre språk man har lært.
Når man sammenlikner norsk uttale med andre språk, vil disse åtte aspektene være nyttige å fokusere på.

• Vokalkvalitet. Her er det viktig ikke å glemme de mest frekvente vokalene i norsk a, e og i som gjerne fins, men som har en annen uttale enn i andre språk (det fins jo fire ulike e-lyder i østlandsk).
• Konsonantkvalitet. Også her er frekvensprinsippet viktig. Det er viktigere å fokusere på riktig uttale av l-lyden og r-lyden, enn for eksempel kj-lyden.
• Vokal- og konsonantkvantitet. Veldig ofte fokuseres det bare på vokalkvalitet, men det er også viktig å skille mellom lange og korte konsonanter for å bli forstått godt.
• Fonotaks. Fonotaks handler om hvilke lyder som kan stå ved siden av hverandre i stavelsene. Dette er et spesielt viktig i arbeidet med innlærere som har bakgrunn i språk som ikke har en så komplisert stavelsesstruktur som norsk, f.eks. sørøstasiatiske språk.
• Trykk og tonem. Riktig trykk og tonem bidrar i stor grad til forståelse og at uttalen blir oppfattes som god. Det fungerer i mange tilfeller som hjelp til å identifisere ordklasse og er en viktig del av arbeidet for en morsmålsnær uttale.
• Rytme. Norsk er et språk trykkbasert rytme, og arbeidet med rytme er et spesielt viktig aspekt for innlærere med språk som har stavelsesbasert rytme.
• Setningsintonasjon. Setningsintonasjonen er ulik i ulike språk, og man kan bli misforstått både innholdsmessig og holdningsmessig ved bruk av feil intonasjon.
• Skrift og uttale. Norsk er ikke et spesielt ortofont språk, det betyr at det kan være ganske stor forskjell på hvordan noe skrives og uttales. Det er lyder som skrives på ulike måter, og bokstaver og bokstavkombinasjoner som kan uttales på ulike måter avhengig av ord, og mange bokstaver kan også være stumme. I tillegg skiller uttalen seg ofte fra hvordan uttale og skrift er knyttet i andre språk som bruker det latinske alfabetet.

Noen sammenlikninger