Oratastic

Litteraturliste

Litteraturliste

 • Acton, W. (1997). Seven Suggestions of Highly Successful Pronunciation Teaching. I: The Language Teacher 21:2.
 • Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte; Norheim, Thorstein. (2012). Litterær analyse. En innføring. Oslo: Pax forlag.
 • Baines, Lawrence. (2008). A Teacher’s Guide to Multisensory Learning. Improving Literacy by Engaging the Senses. Alexandria: Association for Supervision & Curriculum Development. (elektronisk utgave)
 • Bergenholz, Henning; Cantell, Ilse; Fjeld, Ruth Vatvedt; Gundersen, Dag; Jónsson, Jón Hilmar; Svensén, Bo. (1998). Nordisk leksikografisk ordbok. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Cook, Vivian. (2008). Second Language Learning and Language Teaching. London: Hodder Education.
 • Duesund, Liv. (2003). Kroppen i verden. Skapande Vetande 40. Linköping: Linköpings universitet
 • Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti. (2003). Norsk på en to tre. Oslo: Cappelen.
 • Eysenck, M.W; Keane, Mark T. (2010). Cognitive Psychology. New York: Psychology Press.
 • Fischer, Andreas. (2007). Deutsch lernen mit Rhythmus. Der Sprechrhythmus als Basis einer integrierten Phonetik im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert-Verlag.
 • Fredriksen, Biljana C. (2013). Begripe med kroppen: Barns erfaringer som grunnlag for all læring. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Gulliksen, M. (1997). Det skapende møtet: En teoretisk og en praktisk-estetisk studie av personens møte med materialet i den skapende prosessen (Master’s thesis). Notodden: Telemark University College.
 • Haig, Jean; Cave, Sue. (2012). Physical French Phonics. A Tried and Tested system for Teaching French Phonics. Bedforshare: Brilliant Publications.
 • Haslev, Marianne. (1980). Mekanismer bak bruk av morsmål og fremmedspråk. Seria A – Undervisningsmidler – nr. 1. Bergen: Universitetet i Bergen, Fonetisk institutt.
 • Hoemsnes, Anita. (2014). Får jobben gjort i Litauen. I Dagens Næringsliv,1.2014, s. 8-9.
 • Husby, Olaf; Kløve, Marit Helene. (1998). Andrespråksfonologi. Teori og metodikk. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
 • Husby, Olaf; Kløve, Marit Helene. (2008). Flytende norsk. Oslo: Abstrakt forlag.
 • Husby, Olaf. (2008a). Flyt og rytme. Oslo: Abstrakt forlag.
 • Husby, Olaf. (2008b). På egne bein. Oslo: Abstrakt forlag.
 • Kirk, Katrine; Mølgaard Jørgensen, Lene. (2006). På vej mod effektiv udtaleundervisning. København: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
 • Kløve, Marit Helene. (2008). Hørte jeg riktig? Oslo: Abstrakt forlag.
 • Kulbrandstad, Lars Anders. (2015). Språkholdninger. I NOA norsk som andrespråk Årgang 30· 1-2/2015 247-283
 • Libell, Henrik Pryser. (2014). Arbeidsplasser på vandring til Nordøst-Europa. I Aftenposten Innsikt, utgave 6, juni 2014. Hentet fra: http://www.aftenposteninnsikt.no/europa/arbeidsplasser-p-vandring-til-nord-st-europa
 • Moltubak, Jørgen. (2015). Gnistrende undervisning. Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Nistov, Ingvild. (2000). Referential Choise in L2 Narratives. A Study of Turkish Adolescent Immigrants Learning Norwegian. Oslo: University of Oslo, Doctor Artium Thesis (Series of dissertations submitted to the Faculty of Arts, Nr 99).
 • Popperwell, R.G. (1963). The pronuciation of Norwegian. Oslo University Press.
 • Rasmussen, B. (2012). Kunsten å forske med kunsten: et blikk på kunnen ut fra praksis-teori-relasjonen I Gürgens Gjærum R. & Rasmussen B. Forestilling, framføring, forskning. Akademika forlag. Trondheim, s. 23-49.
 • Simonsen, Hanne Gram. (2013). Tegnspråk. Artikkel i Store norske leksikon. https://snl.no/tegnspr%C3%A5k (besøkt 29.5.2016).
 • Stern, H.H. (1992) Issues and Options in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press
 • Strandskogen, Åse-Berit. (1979). Norsk fonetikk for utlendinger. Oslo: Gyldendal norsk forlag.
 • Strandskogen, Åse-Berit. (1989). Hva sier du? uttaleøvelser i norsk. Oslo: Oris forlag.
 • Svensén, Bo. (1997). Handbok i lexikografi. Principer och metoder i ordboksarbete. Stockholm: Nordstedts.
 • Svensson, Snorre Karkkonen. (2008). Språkdidaktikk for de små grå. I Banebryter og brobygger i andrespråksfeltet (Carlsen, C. et al. (eds.)), Oslo: Novus forlag.
 • (2011). Det felles europeiske rammeverket for språk: Læring, undervisning, vurdering. Europarådet.
 • van Leeuwen, Theo. (2005). Introducing Social Semiotics. Oxon/New York: Routledge.
 • van Leeuwen, Theo. (2015). Multimodality in Education: Some Directions and Some Questions. I TESOL QUARTERLY 49, No. 3, September 2015, p. 582-589.
 • Øvregaard, Åsta; Robbins, Sissel; Hillestad, Birte; Husby, Olaf. (2012). Norwegian on the Web. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
  Nettressurser CALST – The Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor  (Besøkt 17.4.2016)