Oratastic

Hvorfor lære uttale?

OratasticMultisensorisk uttaleundervisning▸  Hvorfor lære uttale?

Hvorfor lære uttale?

Hvorfor er det viktig å lære uttale?

Forståelse
Det å lære uttale er innebærer selvfølgelig at man kan gjøre seg forstått. Men ikke bare. Forståelig uttale er ikke alltid god, men god uttale er alltid forståelig. God uttale gjør at man blir forstått uten at samtalepartneren må anstrenge seg, slik at samtalepartneren kan konsentrere seg om innholdet og ikke på å forstå hva som egentlig blir sagt. Arbeidet med uttale bidrar også samtidig til bedre lytteferdigheter siden man blir bevisst på å lære å skjelne betydningsskillende uttalenyanser som ikke fins i morsmålet eller andre språk man har lært, mens trening i trykk, rytme og assimilasjon over ordgrenser gjør det lettere å forstå hva som blir sagt.

Unngå stigmatisering
På samme måte som at folk med utenlandsklingende navn sjeldnere blir kalt inn til jobbintervjuer, er uttale som ikke er målspråknær, knyttet til fordommer. Det kan være til utlendinger generelt eller til stereotypiske forestillinger om landet/kulturen uttalen assosieres med. Det gjør at man i større grad blir oppfattet som en representant for en gruppe og ikke som et individ, noe som for mange innlærere kan være uønsket.

For å bli tatt seriøst
Til tross for at det ikke er noen logisk sammenheng, kan dårlig uttale knyttes av mange til yrkesmessig inkompetanse. Selv om man er en fantastisk utøver av sitt fag, kan man kan risikere å bli oppfattet som inkompetent eller til og med dum på grunn av språket, noe som mang en kundebehandler eller sykehjemsansatt med annen morsmålsbakgrunn vil ha opplevd. Dessuten er språkferdigheter og det å kunne kommunisere effektivt muntlig viktig i mange yrkessituasjoner, så for en del yrker kan man kan si at det er en del av kompetansen man må ha for å ha jobben.

For å gi et bedre inntrykk av norskferdighetene
En del innlærere kan ha svært høy kompetanse i grammatikk og godt ordforråd, men blir likevel oppfattet som dårligere enn de generelt er på grunn av dårlig uttale. Det kan oppleves som frustrerende. Man kan sammenlikne uttalens rolle i muntlig kommunikasjon med rettskriving i skriftlig kommunikasjon. Hvis det er mange feil, legger man ikke så godt merke til de andre kvalitetene i teksten.

Økt selvtillit
Både prosessen hvordan læreren arbeider med innlærerne og resultatet kan bidra positivt til innlærernes selvtillit og mestringsglede. Det kan gjøres ved å hjelpe innlærerne med å legge merke til egen uttale og være den bevisst, og med å utvikle strategier for å takle tilfeller hvor man ikke får til uttalen, altså finne alternative måter å uttale på som ikke er så påfallende for morsmålsbrukerne. Når læreren har kunnskap om de ulike aspektene ved uttale, er det lettere å legge merke til progresjon som kan framheves og roses. Framgang i uttaleferdighetene legges også lett merke til av dem innlæreren har muntlig kontakt med i det daglige, og ros fra dem vil gi videre motivasjon til å arbeide med språket og større trygghet i kommunikasjon med andre.