Oratastic

Tegusõnad (Verb)

OratasticNorra keele minigrammatika▸  Tegusõnad (Verb)

Tegusõnad

Verb

Tegusõnadega väjendatakse tegevusi, juhtumisi ja olukordi.
Tegusõnadel on erinevad vormid:
Tegevusnimi
(infinitiiv): å finne (leidma), å hilse (tervitama)
Olevik
: finner, hilser
Minevik: fant, hilste
Täismineviku kesksõna (perfekti partitsiip): funnet (leidnud), hilst (tervitanud)
Oleviku kesksõna (oleviku partitsiip): løpende (joostes), hilsende (tervitades)

Tegusõnadel on kaks pöördelõppudega moodustatavat ajavormi: olevik (presens) ja minevik (preteritum). Teised ajavormid moodustatakse abitegusõna ja põhitegusõnaga, mis on oleviku kesksõna või tegevusnime vormis. Abitegusõnadena kasutatakse enamasti tegusõnu ¬ha:
Presens (olevik):
Jeg bor i Bergen. – Ma elan Bergenis.
Preteritum (minevik):
Jeg bodde i Bergen. – Ma elasin Bergenis.

Presens Perfektum (täisminevik):
Jeg har bodd i Bergen. – Ma olen Bergenis elanud.
Preteritum Perfektum (enneminevik):
Jeg hadde bodd i Bergen. – Ma olin Bergenis elanud.

Infinitiiv

Infinitiiv on tegusõna sõnaraamatuvorm. Enamasti lõpeb infinitiiv –e-ga. Mõned lühikesed tegusõnad lõpevad ka teiste vokaalidega: å lese (lugema), å reise (reisima), å komme (tulema), å tro (uskuma), å gå (minema).
 

Infinitiiv ilma ­å-ta võib lauses olla öeldise osa. Sel juhul on ees enamasti modaalverb (skal, vil, må, bør, kan) või :

Jeg kan svømme. – Ma oskan ujuda.
Du får . – Sa võid minna.
 
Paljude teiste verbide järel kasutatakse infinitiivi koos å-ga:
 
Henrik liker å spille dataspill – Henrikile meeldib arvutimänge mängida

Olevik

Olevikus on peaagu kõikide tegusõndae lõpuks –r, mis lisatakse infinitiivile. Norra keeles ei pöörata tegusõnu isikus ja arvus. Seega on tegusõna olevikuvorm igal pool ühesugune:

Han bor i Bergen og jobber på universitetet. – Ta elab Bergenis ja töötab ülikoolis.
 
Vi bor i Bergen. – Meie elame Bergenis.

Osadel tihtikasutatavatel tegusõnadel on olevikus teistsugune vorm kui infinitiivis:

Infinitiiv
 
Olevik
å være
olema
er
å vite
teadma
vet
å gjøre
tegema
gjør
å spørre
küsima
spør
å si
ütlema
sier

Luna er sulten. – Luna on näljane.

Jeg vet det. – Ma tean seda.

Hva gjør du? – Mida sa teed?

Alle spør hvor du er. – Kõik küsivad, kus sa oled.

Jeg sier ikke noe. – Ma ei ütle midagi.

Olevikku kasutatakse hetkel toimuvate tegevuste ja esinevate olukordade ning korduvate tegevuste puhul:

Luna er sulten. – Luna on näljane

Henrik går på styrketrening om lørdagen. – Henrik käib laupäeviti jõutrennis

Minevik (preteritum) ja täisminevik (presens perfektum)

Minevik moodustatekse uue lõpu või muutustega tegusõna sees.

Täisminevik moodustatakse abitegusõnaga, milleks enamasti on har.

Nõrgad tegusõnad

Nõrgad tegusõnad on tegusõnad, millel on minevikus pöördelõpp. Minevikulõpu tunnuse järgi jaotatakse nõrgad verbid nelja rühma:

  1. Lõpus on –et:
Infinitiiv
Olevik
Minevik
Perfekti partitsiip
vaske (pesema)
vasker
vasket
vasket
hente (tooma)
henter
hentet
hentet
snakke (rääkima)
snakker
snakket
snakket
hate (vihkama)
hater
hatet
hatet

Selliste sõnade perfekti partitsiibi lõpp on –et.

  1. Lõpus on –te:
Infinitiiv
Olevik
Minevik
Perfekti partitsiip
kjøpe (ostma)
kjøper
kjøpte
kjøpt
lese (lugema)
leser
leste
lest
spise (sööma)
spiser
spiste
spist
spille (mängima)
spiller
spilte
spilt

Võrreldes minevikuga ei ole perfekti partitsiibi lõpus e’d.

  1. Lõpus on –de:
Infinitiiv
Olevik
Minevik
Perfekti partitsiip
leve (elama)
lever
levde
levd
bygge (ehitama)
bygger
bygde
bygd
lage (valmistama)
lager
lagde
lagd
pleie (hooldama)
pleier
pleide
pleid
Võrreldes minevikuga ei ole perfekti partitsiibi lõpus –e’d.
  1. Lõpus on –dde:
Infinitiiv
Olevik
Minevik
Perfekti partitsiip
å bo (elama)
bor
bodde
bodd
å bety (tähendama)
betyr
betydde
betydd
å nå (kohale jõudma)
når
nådde
nådd
Võrreldes minevikuga ei ole perfekti partitsiibi lõpus –e’d.

Perfekti partitsiipi kasutatakse enamasti täis- ja ennemineviku moodustamisel (har bygd – on ehitanud; hadde bygd – oli ehitanud)