Oratastic

Foredrag/seminarer for norsklærere

Oratastic▸ Foredrag/seminarer for norsklærere

Foredrag og seminarer for norsklærere

lærere ved universiteter og voksenopplæringssentre

Snorre Karkkonen Svensson har 25 års erfaring som norsklærer (Latvia, Norge og Litauen) og holder foredrag og kurs for lærere ved universiteter og voksenopplæringssentre i Norge og utlandet. Han har erfaring med språktesting, utvikling av fagplaner, lærerkurs og mentorvirksomhet for norsklærere. Han har også undervist på Prisme-studiet ved Universitetet i Bergen, hvor han også arbeider med et doktorgradsprosjekt innen norsk som andrespråk. I det daglige jobber han ved Språkenes hus et kultur- og kompetansesenter for språk i Latvia. 

Les mer om Snorre her: http://snorreks.com/om-meg/.

Oversikt

1. Hvordan lærer vi språk og hvordan kan vi gjøre det bedre?

Fra 1,5 timer til heldagsseminar

Hvordan lærer vi språk og hvordan kan vi gjøre det bedre?

Bakgrunn: Hvorfor oppnår innlærere med liknende bakgrunn ulike resultater i språklæringsprosessen? En av lærerens roller er å fremme gode læringsstrategier, men hvordan kan vi bli bedre på det?

Innhold: I dette opplegget tar jeg for meg de mange faktorene som påvirker språklæring, og konkrete tips basert på disse. Jeg ser også på hvordan man kan inkludere fokus på språklæring og utvikling av læringsstrategi som en del av andre språklæringsaktiviteter.

2. Forholdet mellom språk, tanke og læring

Fra 1,5 timer til heldagsseminar

Forholdet

Bakgrunn

Hvordan henger språk og tanke sammen? Og hva har det å si ved språklæring? Hvilken rolle spiller morsmålet?

Innhold

 • Dette opplegget tar for seg forholdet mellom språk og tanke i et læringsperspektiv.
 • Sentralt her står transfer, altså påvirkning fra et språk en språkbruker kan til bruken eller forståelsen av et annet.
 • Vi fokuserer på hvordan tidligere lærte språk kan brukes som ressurs i språklæringsprosessen.

3. Språk og kultur

Fra 1,5 timer til heldagsseminar

Språk og kultur

Bakgrunn

Hvordan henger språk og kultur sammen? Og hvilken rolle spiller kultur i språklæringa?

Innhold

 • Dette opplegget tar for seg forholdet mellom språk og kultur i et læringsperspektiv. Hvordan hjemlandets og målspråkets kultur kan integreres aktivt i læringsprosessen for å oppnå bedre resultater og bidra til interesse, refleksjon og innsikt.
 • For lengre opplegg ser jeg også på fellestrekk kulturuttrykk som musikk, kunst, dans osv. har med språk og samspillet mellom verbalspråk og andre menneskelige uttrykks- og kommunikasjonsformer.

4. Det europeiske rammeverket for språk (CEFR) og læring, undervisning og testing

Fra 1,5 timer til heldagsseminar

Rammeverket

Bakgrunn: Det europeiske rammeverket for språk er mye brukt, men er også omdiskutert. Ikke alle lærere bruker rammeverkets potensiale i undervisningen.

Innhold:

 • Bakgrunnen til CEFR og ideen bak, CEFR-tillegget av 2017 til CEFR og hva det har å by på
 • Utviklingsnivåer i språklæring og CEFR-nivåer – hva er sammenhengen?
 • CEFR og undervisning. Hvordan bruke CEFR som støtte i planlegging av undervisningsopplegg og fremming av kommunikativ språklæring. Hvilke mangler ved CEFR bør man være oppmerksom på?
 • CEFR og språklæring. CEFR som hjelp i språklæring, og hvordan det kan bidra til ansvar for egen læring og individuelle målsetninger.

Dersom språktesting også er aktuelt:

 • CEFR og språktesting. Hva er en god språktest (skriftlig, muntlig)? Hvilke type oppgaver er gode til å teste CEFR-nivå og hvilke er det ikke?
 • Hvordan kjenne igjen et CEFR-nivå i en tekst? Praktisk del med arbeid i grupper.
 • CEFR og det språkspesifikke.

5. Multisensorisk uttaleundervisning 

1,5—2,5 timer til heldagsseminar

Multisensorisk

Bakgrunn

Vanligvis brukes mulitsensorisk tilnærming for små barn og mennesker med læringsvansker, mens mye undervisning for voksne kan være kjedelig.

Innhold

Dette er en presentasjon av en utttaleundervisningsmetode jeg har utarbeidet de siste årene. Underveis vil det være diskusjonsoppgaver som bidrar til refleksjon.

 • Hvorfor er god uttale viktig?
 • Utfordringer ved norsk uttaleundervisning i dag
 • 10 bud for multisensorisk uttaleundervisning

I tillegg til dette kan det inngå kursing i selve metoden med praktiske oppgaver, hvor jeg også gjennomgår kroppstegnene som læreren bruker.

6. En vandring i det norske uttalelandskapet

Fra 1,5—2 timer til heldagsseminar

Uttalelandskapet

Bakgrunn

Vanligvis er det i undervisningen og lærebøkene fokus på enkeltlydene, spesielt vokalene. Disse utgjør imidlertid bare en del av det norske uttalelandskapet.

Innhold

 • Målet med dette opplegget er å gjennomgå ulike aspekter ved norsk uttale, og vise til viktige, ofte forsømte områder.
 • Gjennomgående vil det være tips for hvordan man fokuserer på dette i undervisningen.
 • Diskusjonsoppgaver til refleksjon underveis.

7. Norsk uttale i et kontrastivt perspektiv

Fra 1,5 time til heldagseminar

Kontrastivt

Bakgrunn

For uttale er morsmålsbakgrunn en veldig viktig faktor, og i kontrasten med andre språk vi ser vi hvilke aspekter ved norsk uttale som er viktig å fokusere på.

Innhold

I dette opplegget sammenlikner jeg norsk fonetikk og fonologi med en del andre språk. Her vil det også være:

 • fokus på fonetisk/fonologisk transfer,
 • og tips for trening for visse problemområder enkelte morsmålsbakgrunner har

Ved lengre opplegg presenterer jeg også et skjema for analyse av uttale og deltakerne får praktisk trening i analyse av andrespråksuttale med fokus av ulike uttaleaspekter (fra nøyaktig uttale av enkeltlyder til setningsintonasjon).

8. Hvordan undervise i norsk samba

1,5 t. til halvdag

Norsk-samba

Bakgrunn

Norsk rytme og tone skiller seg fra rytmen og tonen i mange andre språk, og det gjør at nettopp dette blir så viktig i undervisningen.

Innhold

Dette foredraget byr på praktiske tips om hvordan læreren kan fokusere på fenomen som trykk, språkrytme, tonemer og setningsintonasjon.

Opplegget gjennomgår prosodien i norsk og presenterer metoder for å arbeide med dette i klasserommet og på egen hånd hjemme for innlærerne.

9. Tonene i språket

2 timer til halvdagsseminar

Tonene

Bakgrunn

Norsk er et tonespråk, men mange lærere kvier seg for å fokusere på det, kanskje på grunn av myten (?) om at tonemer ikke kan læres.

Innhold

 • Jeg viser hvordan tonemer går hånd i hånd med grammatikksystemet i norsk, hvordan tonemene oppfører seg i avledninger og sammensetninger.
 • Jeg presenterer en effektiv multisensorisk tilnærming til tonemundervisning.
 • En gjennomgang av reglene for tonembruk i norsk, og gir forslag til hvilke regler som har så høy frekvens at det gir mening i å undervise i dem.
 • Introduksjon av et opplegg for hvordan man kan inkludere tonemfokus i andre aktiviteter (norsk geografi, kultur osv.)

10. Et snes uttaleaktiviteter

1,5—2 timer

Uttaleaktiviteter

Bakgrunn:

Noen ganger kan man som lærer være i beit for ideer til aktiviteter for å arbeide med uttale.

Innhold:

Her presenterer jeg tjue forskjellige aktiviteter for å fokusere på uttale, flere av dem i kombinasjon med andre aspekt av språket (grammatikk, avledning, sammensatte ord, preposisjonsuttrykk, idiomatiske uttrykk, kollokasjoner, kultur og samfunn). Flere av aktivitetene vil også kunne fungere som korte, forfriskende avbrekk mens man holder på med annen undervisning.

11. Å utvikle flyt i muntlig språkproduksjon

Fra 2 timer til heldagsseminar

Sprakproduksjon

Bakgrunn

Språklig flyt både skriftlig og muntlig er et av de viktigste målene ved språklæring.

Innhold

Dette opplegget skaper større bevissthet hos deltakerne om hvordan man hjelper innlærerne å oppnå dette og presenterer dessuten en rekke konkrete aktiviteter som engasjerer og bidrar til å skape flyt i språket.

12. Hvordan utvikle lytteferdigheter

1,5 t til todagersseminar

Lytteferdigheter

Bakgrunn

Et område som ofte blir viet for liten oppmerksomhet i språkundervisning og språklæring er trening av lytteforståelsen. Ofte nøyer man seg med materialet som tilbys av lærebøkene, men det er som oftest på langt nær nok.

Innhold

 • Fokus på bruken av lyd- og audiovisuelle materialer i og utenfor klasserommet.
 • Trening i forståelsen av språkbrukere med ulik alder, sosial bakgrunn og geografisk tilhørighet, og ulike muntlige sjangre og språkbrukssituasjoner.
 • Og vi fokuserer også på hvordan arbeidet med lyttetrening kan integreres i andre deler av undervisningen.

13. Metaforene i språket

(1,5 timer til halvdagsseminar)

Metaforene
Kunne du kaste et øye på dette dokumentet?

Bakgrunn

Språket er gjennomsyret av metaforer. Det er ikke bare et litterært hjelpemiddel, for man kommer nemlig ikke utenom når man snakker om annet enn det fysiske som kan tas og føles på. Hvordan vi bruker det konkrete til å snakke om det abstrakte har flere likhetstrekk og forskjeller språk imellom. Ubevisst metaforbruk kan også være med på å stigmatisere, mens bevisst metaforbruk kan bidra til positiv forandring i samfunnet.

Innhold

I dette opplegget fokuserer jeg på hvordan bevissthet om metaforer kan hjelpe læreren og innlærerne i språklæringen, skape større læringsglede og aha-opplevelser, bidra til refleksjon om språk- og kulturforskjeller. Jeg tar for meg hvordan selv grammatikken har mange metaforiske elementer og hvordan innsikt om metaforer kan hjelpe med å tilegnelsen av grammatikk, ord og uttrykk.

14. Ordlæring og -undervisning

(1,5 timer til halvdagsseminar)

Undervisning

Bakgrunn

Når man lærer et nytt språk, er det mange nye ord å lære. En annen utfordring er at mange innlærere (og noen lærere) ikke har et helt riktig bilde av forholdet mellom ord og grammatikk. Dette kan være til hindring for effektiv språklæring.

Innhold

I dette opplegget fokuserer jeg på ordlæring ved bruk av lesing og skriving, hvordan ordlæring finner sted og måter man mer effektivt kan undervise og lære ord i kontekst, samt om hukommelse knyttet til språklæring.

15. Våre praktfulle preposisjoner

1,5 timer til heldagsseminar

preposisjoner4 preposisjoner3 preposisjoner2 preposisjoner1

Bakgrunn

Noe som er utfordrende for de fleste innlærere av norsk, er å mestre bruken av preposisjoner. Årsaken er at det ikke bare handler om å lære ord, men en konseptualisering av verden som uttrykkes gjennom preposisjonene.

Innhold

Dette opplegget bygger på kognitiv lingvistikk og jeg fokuserer på preposisjonsbruk og kategoriene og tankemåten som ligger bak og hvordan den skiller seg i ulike språk. Jeg ser på hvordan det konkrete ligger til grunn for det abstrakte og hvordan man kan gjøre tilegnelsen av preposisjoner lettere for lærere og innlærere med fokus på konsepter og multisensorisk metode.

16. Multisensorisk grammatikkundervisning

Fra 1,5–2 timer til heldagsseminar

Grammatikkundervisning

Bakgrunn

Tradisjonell grammatikkundervisning følger gjerne et opplegg med presentasjon av grammatikkstoff og trening gjennom oppgaver. For mange kan det være vanskelig å lære grammatikk, og kanskje dessuten lite engasjerende.

Innhold

Dette opplegget presenterer en metode som tar i bruk hele sanseapparatet, stimulerer det visuelle, involverer bevegelse og skaper begeistring. Vi tar for oss en rekke konkrete morsomme aktiviteter lærere kan bruke for å arbeide med språklige fenomener som skaper utfordring for mange innlærere.

17. Modalitet – utfordringer og muligheter

Fra 1,5 timer til heldagsseminar

Modalitet

Bakgrunn

Modalitet er et fenomen som gjennomsyrer språkbruken og handler om hvordan det vi sier forholder seg til virkeligheten – grad av sannsynlighet, om noe er ønskelig, hypotetisk, obligatorisk m.m. Dette uttrykkes på et vell av måter på norsk og er ganske komplisert. Ofte er framstillingen i lærebøker og grammatikker ikke i samsvar med reell språkbruk, f.eks. hvordan man uttrykker framtid.

Innhold

 • Her baserer jeg på egen forskning og gir en innføring i modalitet, ser blant annet på hvordan man uttrykker hypotetiske forhold og framtidsreferanse på norsk.
 • Jeg ser også på samspillet mellom modalverb og modalpartikler, og presenterer engasjerende oppgaver til bruk i klasserommet.

18. Tekstsjangre for undervisning og testing

fra 2 timer til heldagsseminar

Tekstsjangre

Bakgrunn

Tekst har tradisjonelt hatt en sentral posisjon i språkundervisning både når det gjelder lesing og skriving. Likevel har læringsopplegg ofte et ganske snevert utvalg av tekster som ikke gjenspeiler tekstuniverset som man møter i målspråket – være seg i målspråklandet, i jobbsammenheng eller på nettet.

Innhold

 • Dette opplegget tar for seg ulike tekstsjangre for lesing og måter man kan bruke det på i undervisningen, og fokuserer også på ulike skriveoppgaver og viser noen metoder som er morsomme å arbeide med i tillegg til at de skaper refleksjon hos innlærerne.
 • I tillegg til dette ser vi på hvordan man kan integrere fokus på grammatikk og uttale i arbeidet med tekster.
 • Lengre opplegg tar også opp hvordan man bruker tekst i språktesting, og hvordan man lager gode leseforståelsesoppgaver og relevante skriveoppgave.

19. Språk og stil

Fra 1,5 timer til halvdagsseminar

NoStil Stil

Bakgrunn

Språkbruken skiller seg avhengig av om man er på fest eller jobbintervju, om man skriver i en chat eller på en søknad. Læringsmateriell for norsk har tradisjonelt lite fokus på stilistiske aspekter ved språket, noe som gjør at innlærere – til tross for korrekt språk ellers – ofte gjør feil ved å uttrykke seg for formelt eller uformelt.

Innhold

Opplegget tar for seg hvordan man kan arbeide med norsk stilistikk i andrespråksklasserommet, skape bevissthet om uformelt, nøytralt og formelt språk i uttale, ordforråd, uttrykk og grammatikk. Vi ser også på hvordan høflighet uttrykkes i norsk, arbeidslivsrettet norsk og vi ser på eksempler på klasseromsaktiviteter og lekser.

20. Pragmatikk – en forutsetning for idiomatisk språkbruk

Fra 1,5 timer til halvdagsseminar

Pragmatik

Bakgrunn

Ord og grammatikk får sin mening i bruk, og veldig ofte bruker vi ord annerledes enn ordboksdefinisjonen av ordet. Pragmatikk handler om språkbruken i en konkret situasjon og kontekst (sosialt, kognitivt og kulturell). Det er avgjørende for å unngå misforståelser og for å utvikle en idiomatisk riktig språkbruk. Med unntak av modalpartiklene, er dette området lite behandlet i læreverk for norsk som andrespråk.

Innhold

Her ser vi på hvordan pragmatikk forholder seg til grammatikk og andre deler av språket, og hvordan det er knyttet til høflighet i språkbruken. Vi ser på hvordan man praktisk kan implementere pragmatikktemaer i klasseromsundervisningen og i oppgaver.

Ingen kurs som helt traff blink?

Ingen kurs

Jeg skreddersyr!

Skreddersyr

Omfanget kan tilpasses etter behov – fra 45 minutter til todagersseminarer.

Innholdet kan kombineres etter behov, f.eks. en serie med opplegg/workshoper, f.eks. med lekser til deltakerne. Dersom det er andre temaer som kan være av interesse er det bare å spørre!

Oppleggene er også tilgjengelige digitalt.

Jeg kan også holde opplegg for voksne elever/studenter, f.eks. uttaleopplegg (østlandsk uttale), kreativ skriving og improvisasjonslek med språkkomponenter.

Tilbakemeldinger

Hilde Dorthea Øverlid

Ecura Care AS, august 2023

“Kurset om uttaleundervisning var svært interessant og veldig nyttig. Snorre er en dyktig og kunnskapsrik foreleser. Om man vil ha en rask innføring eller inspirasjon for å starte med mer uttaleundervisning, er dette opplegget veldig fint. Kan anbefale det til alle, og vi ønsker gjerne å samarbeide med Snorre igjen.”

Veiledende priser i norske kroner

FysiskDigitalt
1,5 timer 6 500 4 500
2,5 timer 9 000 6 300
Halvdagsseminar 10 500 7 400
Heldagsseminar 13 000 9 000
Todagersseminar 20 000 14 000
Pris

Prisene er veiledende og er avhengige om det er en enkeltgang eller en serie på flere ganger, og det er avhengig av graden av tilpasning. Prisene inkluderer skatter, og det faktureres fra latvisk bedrift om ikke annet avtales.

Dersom det ikke er et digitalt opplegg, tilkommer reise og diettpenger for foredragsdagen(e) og overnatting hvis det blir aktuelt.

Ta kontakt med meg på e-post hvis dere har spørsmål eller ønsker å ha opplegg hos dere: snorre@valodumaja.lv

Ønsker dere å organisere et kurs i norsk uttale?

Ferdig læreropplegg til uttalekurs

Vi har et ferdig opplegg som består av presentasjoner for 16-20 skoletimer med flere hundre lysark. Lærerveiledning med mange forslag til aktiviteter i klasserommet til hver undervisningsbolk og tips om uttaleundervisning følger også med. Materialet fra opplegget kan med stort hell også inkluderes i generell norskundervisning. Dersom det er ønskelig, kan vi også arrangere kurs i uttaleundervisning.
Tilgang til opplegget koster 6000 kroner i året per lærer (ved flere enn 10 lærere er det lavere pris), og det kan brukes i kombinasjon med elevressursen NorFon til lekser.
Læreropplegget har allerede vært i bruk ved voksenopplæringa i Oslo kommune i to år. 

Se gjerne denne videoen om læreres erfaring med bruk av metoden.

Skriv til snorre@valodumaja.lv hvis dere ønsker lærertilganger eller mer informasjon om opplegget.

Eksemplene